Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę
na dzień 20 czerwca 2024 r. /czwartek/ o godz. 9:00

posiedzenie Komisji Budżetu w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku ;
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni w 2024 roku.
  • w sprawie zmiany uchwały nr I.4.2024 z dnia 07.05.2024 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych;
  • w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Miejska Przychodnia Zdrowia” w Makowie Podhalańskim za 2023 rok.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Mateusz Ceremuga


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.