Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 22 maja 2024 r. /środa/ o godz. 7:40

posiedzenie Komisji Budżetu w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku ;
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański;
  • w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2024 rok;
  • w sprawie zmiany uchwały nr LX.576.2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w latach 2024-2025;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzcu w 2024 roku;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie Polany w 2024 roku;
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Miejska Przychodnia Zdrowia” w Makowie Podhalańskim za 2023 rok;
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Wiejski Ośrodek Zdrowia” w Juszczynie za 2023 rok;
  • w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Wiejski Ośrodek Zdrowia” w Juszczynie za 2023 rok;
  • w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim;
  • w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji

Mateusz Ceremuga


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.