Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 22 maja 2024 r. (środa ) o godz. 9:20

posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
    • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2023 r.
    • w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
  2. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Komisji
Dorota Kaczmarczyk


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz 609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy