Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku, zwołuję

na dzień 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:15

posiedzenie Komisji Rady ds. Turystyki i Sportu które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Przedstawienie informacji dotyczących dokończenia prac inwestycyjnych na obiektach klubów:
    • Tempo Białka
    • Naroże Juszczyn
    • Halniak Maków Podhalański
  2. Omówienie inwestycji na boisku klubu Grom Grzechynia
  3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Mariusz Sałaciak


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz 609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.