Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 23 maja 2024 r. /czwartek/ o godz. 14:00

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Makowskiego Centrum Kultury.
  2. Zapoznanie się z opinią kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz sporządzenie opinii i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego za 2023 rok.
  3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji

Jacek Stanaszek


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.