Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 25 czerwca 2024 r. /wtorek/ o godz. 7:30

posiedzenie Komisji Statutowej w Makowie Podhalańskim,
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza i opracowanie projektów statutów jednostek pomocniczych.
  2. Sprawy bieżące.

 Przewodnicząca Komisji

Aneta Antosiak-Kwaśniewska


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.