Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383), składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.


Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy (do dn. 1 lipca) składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.


Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wskutek wprowadzenia nowych regulacji Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni, jeżeli obywatelka lub obywatel Ukrainy spełnia jeden z poniższych warunków:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art.5 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2021r. poz. 573 i 1981 oraz Dz. U. z 2022 poz.558)
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osoba wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy