Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.
  projekt uchwały (pdf, 358.34KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029.
  projekt uchwały (pdf, 6,771.30KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Dolnym. 
  projekt uchwały (pdf, 132.17KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu w 2023 roku
  projekt uchwały (pdf, 160.41KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Wiejski Ośrodek Zdrowia” w Juszczynie za 2022 rok.
  sprawozdanie (pdf, 585.15KB)
  projekt uchwały (pdf, 154.56KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Maków - aktualizacja na lata 2021–2024 ” polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
  projekt uchwały (pdf, 318.27KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim za 2022r.
  projekt uchwały (pdf, 139.60KB)
 11. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy