Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 27 września 2023 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.
  projekt uchwały (pdf, 431.27KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029. 
  projekt uchwały (pdf, 5,272.98KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX.455.2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku.
  projekt uchwały (pdf, 141.73KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Miejska Przychodnia Zdrowia” w Makowie Podhalańskim.
  projekt uchwały (pdf, 9,696.70KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 817.72KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 5,663.61KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur).
  projekt uchwały (pdf, 116.30KB)
 11. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.