Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.
  projekt uchwały (pdf, 502.11KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029.
  projekt uchwały (pdf, 7,216.80KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  projekt uchwały (pdf, 154.78KB)
 7. Informacja w sprawie podatku rolnego na rok podatkowy 2024 w Gminie Maków Podhalański.
  informacja (pdf, 118.05KB)
 8. Informacja w sprawie podatku leśnego na rok podatkowy 2024 w Gminie Maków Podhalański.
  informacja (pdf, 116.07KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 361.54KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Maków Podhalański.
  - projekt uchwały (pdf, 117.92KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur).
  projekt uchwały (pdf, 120.81KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn.: Ochrona Jeziora Mucharskiego na rzece Skawie poprzez budowę Aglomeracyjnej Oczyszczalni Ścieków i rozbudowę systemu zbierania w Aglomeracji Makowsko-Zawojskiej.
  projekt uchwały (pdf, 106.92KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. 
  projekt uchwały (pdf, 290.67KB)
 14. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.