Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.
  - projekt uchwały (pdf, 389.94KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce.
  - projekt uchwały (pdf, 132.72KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni.
  - projekt uchwały (pdf, 132.22KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie Polany.
  - projekt uchwały (pdf, 131.37KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzcu.
  - projekt uchwały (pdf, 131.46KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2023 roku.
  - projekt uchwały (pdf, 137.03KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne.
  - projekt uchwały (pdf, 103.77KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023 – 2027 Gminy Maków Podhalański.
  - projekt uchwały (pdf, 118.53KB)
  - załącznik do uchwały (pdf, 1,024.43KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tryby i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie  Maków Podhalański.
  - projekt uchwały (pdf, 161.65KB)
 13. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.