Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 14 lutego 2024 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku 
  projekt uchwały (pdf, 340.21KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański w roku 2024 dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.
  projekt uchwały (pdf, 138.92KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 105.03KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 99.15KB)
  załącznik nr 1 do projektu uchwały (pdf, 295.19KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomość gminną.
  projekt uchwały (pdf, 101.29KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w miejscowości Juszczyn.
  projekt uchwały (pdf, 153.98KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXVIII.380.2018 z dnia 17 października 2018r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 196.08KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym.
  projekt uchwały (pdf, 137.96KB)
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  Sprawozdanie (pdf, 329.13KB)
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2023 rok.
  Sprawozdanie (pdf, 262.51KB)
 14. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.