Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia
Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu
Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku.
  projekt uchwały (pdf, 502.73KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 6,554.18KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 133.87KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 142.18KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w latach 2024-2025.
  projekt uchwały (pdf, 140.09KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2024 rok.
  projekt uchwały (pdf, 135.91KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dopłaty na pokrycie straty do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  projekt uchwały (pdf, 133.32KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
  projekt uchwały (pdf, 135.35KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 134.53KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnówce w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 133.71KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 133.71KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 133.40KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Dolnym w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 133.38KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 134.35KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 136.26KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 116.84KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Grzechyni. (droga)
  projekt uchwały (pdf, 120.29KB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Grzechyni. (szkoła)
  projekt uchwały (pdf, 120.55KB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kojszówce.
  projekt uchwały (pdf, 685.02KB)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2024 roku”.
  projekt uchwały (pdf, 185.75KB)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2025 r.
  projekt uchwały (pdf, 409.27KB)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  projekt uchwały (pdf, 286.04KB)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego oraz finansowego za 2023r. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
  sprawozdanie (pdf, 1,506.42KB)
  sprawozdanie - załącznik (ods, 42.70KB)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2026 (domowej) Gminy Maków Podhalański za rok 2023.
  projekt uchwały (pdf, 275.65KB)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania- raportu-monitoringu rocznego i oceny stanu realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2030 za okres: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023.
  projekt uchwały (pdf, 369.27KB)
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz potrzeb związanych z realizacją zadań.
  projekt uchwały (pdf, 198.15KB)
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII.557.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przystąpienia Gminy Maków Podhalański do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
  projekt uchwały (pdf, 172.07KB)
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII.558.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przystąpienia Gminy Maków Podhalański do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
  projekt uchwały (pdf, 154.53KB)
 32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny.
  projekt uchwały (pdf, 102.78KB)
 33. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 34. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2023 r. poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.