Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański 


zwołuję na 

dzień 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9:00
Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim z następującym proponowanym porządkiem obrad,
na którą serdecznie zapraszam: 


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków Podhalański za 2021 r.
  Raport o Stanie Gminy Maków Podhalański za 2021 rok
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Makowa Podhalańskiego.
  Projekt uchwały (pdf, 95.49KB)
 5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o przedłożonym przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (pdf, 165.55KB)
 6. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego za 2021 r.
  Wnioski Komisji Rewizyjnej (pdf, 768.58KB)
 7. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim.
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (pdf, 142.81KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2021 rok.
  Projekt uchwały (pdf, 101.63KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Maków Podhalański za 2021 r.
  Projekt uchwały (pdf, 145.35KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
  Projekt uchwały (pdf, 153.17KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok Nr XXV.230.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2020 roku.
  Projekt uchwały (pdf, 470.33KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.
  Projekt uchwały (pdf, 5,292.35KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim.
  Projekt uchwały (pdf, 132.61KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
  Projekt uchwały (pdf, 102.43KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Maków Podhalański.
  Projekt uchwały (pdf, 179.43KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2023 r.
   Projekt uchwały (pdf, 570.00KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim.
  Projekt uchwały (pdf, 380.06KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne.
  Projekt uchwały (pdf, 124.36KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański.
  Projekt uchwały (pdf, 141.37KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański.
  Projekt uchwały (pdf, 140.24KB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maków Podhalański na rok szkolny 2022/2023
  Projekt uchwały (pdf, 93.76KB)
 22. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2022 r. poz.559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.