Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański 


zwołuję na dzień 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00 

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam. 


Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku.
  projekt uchwały (pdf, 459.60KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.
  projekt uchwały (pdf, 6,470.24KB)
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni.
  Projekt uchwały (pdf, 131.85KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie Polany.
  Projekt uchwały (pdf, 131.76KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański.
  Projekt uchwały (pdf, 99.17KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Maków Podhalański w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
  Projekt uchwały (pdf, 118.24KB)
 10. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity (tekst jedn. Dz.U z 2022 r. poz.559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.