Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia
Statutu Gminy Maków Podhalański 

zwołuję na dzień 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą
serdecznie zapraszam. 


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku.
  projekt uchwały (pdf, 545.12KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.
  projekt uchwały (pdf, 7,847.63KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek od nieruchomości.
  projekt uchwały (pdf, 167.25KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
  projekt uchwały (pdf, 111.80KB)
 8. Informacja w sprawie podatku rolnego na rok podatkowy 2023 w Gminie Maków Podhalański.
  - informacja (pdf, 117.94KB)
 9. Informacja w sprawie podatku leśnego na rok podatkowy 2023 w Gminie Maków Podhalański.
  informacja (pdf, 116.37KB)
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za I półrocze 2022 r.
  informacja (pdf, 165.76KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
  informacja (pdf, 302.90KB)
 12. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2022 r. poz.559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.