Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku.
  projekt uchwały (pdf, 449.49KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  projekt uchwały (pdf, 171.07KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do opłat za wodę dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców, ustalenie dopłat do opłat za ścieki dla gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej, pozostałych dostawców podłączonych do kanalizacji sanitarnej oraz ustalenie dopłat do opłat za ścieki dla mieszkańców miejscowości Juszczyn podłączonych do lokalnej oczyszczalni ścieków.
  projekt uchwały (pdf, 111.72KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Białce.
  projekt uchwały (pdf, 247.66KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Białce.
  projekt uchwały (pdf, 231.18KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  projekt uchwały (pdf, 119.08KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025.
  projekt uchwały (pdf, 549.73KB)
 11. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2022 r. poz.559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.