Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 8:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców.
  projekt uchwały (pdf, 117.99KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku.
  projekt uchwały (pdf, 481.50KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2022 rok.
  - projekt uchwały (pdf, 133.17KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 roku.
  projekt uchwały (pdf, 196.88KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku.
  projekt uchwały (pdf, 138.96KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej w 2023 roku dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
  projekt uchwały (pdf, 140.18KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 249.02KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim na 2023 rok.
  projekt uchwały (pdf, 149.34KB)
 15. Przekazanie informacji Burmistrza Makowa Podhalańskiego o zgłoszonych żądaniach wynikających z art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzona za okres 01.01.2022 r. do 20.12.2022 r.
  informacja (pdf, 142.92KB)
 16. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U
z 2022 r. poz.559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.