Na podstawie § 26 ust.2 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku.
  - Załącznik Pkt - 4 
 5. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.
  -Załącznik Pkt - 5 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.377.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2022 roku.
   -Załącznik Pkt - 6 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.170.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
   -Załącznik Pkt - 7
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym2021/2022.
 9. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward OrawiecNa podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2022 r. poz.559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.