Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański -  Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków Podhalański za 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Makowa Podhalańskiego.
  projekt uchwały (pdf, 95.91KB)
 5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o przedłożonym przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  zaopiniowanie sprawozdania przez RIO (pdf, 1,433.47KB)
 6. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego za 2023 r.
  wniosek komisji rewizyjnej (pdf, 694.20KB)
 7. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim.
  zaopiniowanie wniosku komisji rewizyjnej przez RIO (pdf, 743.96KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2023 rok.
  - projekt uchwały (pdf, 101.69KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Maków Podhalański za 2023 r.
  projekt uchwały (pdf, 150.81KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  projekt uchwały (pdf, 153.03KB)
 11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku.
  projekt uchwały (pdf, 381.67KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 5,501.02KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 138.22KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Miejska Przychodnia Zdrowia” w Makowie Podhalańskim za 2023 rok.
  projekt uchwały (pdf, 322.18KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I.4.2024 z dnia 07.05.2024 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.
  projekt uchwały (pdf, 131.51KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka drogi gminnej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym w m. Białka w ramach budowy obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28”.
  projekt uchwały (pdf, 107.48KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/116/04 z dnia 26 lutego 2004 r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drodze gminnej - Rynek w Makowie Podhalańskim.
  projekt uchwały (pdf, 123.25KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 129.11KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim do opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 102.30KB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 wraz z rekomendacjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
  projekt uchwały (pdf, 2,121.16KB)
 22. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Spyrka


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.