Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Maków Podhalański

zwołuję na dzień 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 10:00

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, będzie również transmitowana w sieci internetowej, na którą serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku.
  projekt uchwały (pdf, 368.63KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański.
  projekt uchwały (pdf, 5,854.15KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2024 rok.
  projekt uchwały (pdf, 134.76KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX.576.2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w latach 2024-2025.
  projekt uchwały (pdf, 143.52KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzcu w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 133.85KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie Polany w 2024 roku.
  projekt uchwały (pdf, 134.78KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Miejska Przychodnia Zdrowia” w Makowie Podhalańskim za 2023 rok.
  sprawozdanie (pdf, 188.20KB)
  -
   projekt uchwały (pdf, 134.67KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Wiejski Ośrodek Zdrowia” w Juszczynie za 2023 rok.
  sprawozdanie (pdf, 200.13KB)
  -
   projekt uchwały (pdf, 155.26KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Wiejski Ośrodek Zdrowia” w Juszczynie za 2023 rok.
  raport (pdf, 653.19KB)
  -
   projekt uchwały (pdf, 137.95KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim.
  projekt uchwały (pdf, 120.66KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Juszczynie.
  projekt uchwały (pdf, 100.51KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych (Białka Osłonki)
  projekt uchwały (pdf, 95.83KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.(Białka Dudrakówka).
  projekt uchwały (pdf, 96.05KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2023r.
  ocena (pdf, 2,121.16KB)
  -
   projekt uchwały (pdf, 166.05KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
  projekt uchwały (pdf, 178.67KB)
 19. Przekazanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Maków Podhalański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
  sprawozdanaie (pdf, 686.43KB)
 20. Przekazanie sprawozdania Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maków Podhalański w 2023 roku
  sprawozdanie (pdf, 247.36KB)
 21. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Spyrka


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz.U z 2024 r. poz.609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.