Miejska Biblioteka Publiczna – Makowskie Centrum Kultury w Makowie Podhalańskich po raz kolejny zapraszają na Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych.

Do udziału zapraszamy grupy działające przy szkołach, przedszkolach i świetlicach prezentujące programy kolędnicze w formie tradycyjnej oraz w formie jasełek.

Zgłoszenia grup prosimy przesyłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim do dnia 15 stycznia 2024 roku, lub mailowo: na adres biblioteka@makow-podhalanski.pl.
W zgłoszeniu prosimy podać liczbę uczestników Państwa prezentacji oraz czas jej trwania, który nie powinien przekraczać 10 minut (tradycyjne kolędowanie); 20 minut (jasełka). Prosimy również o podanie Państwa wymogów technicznych (ilość koniecznych mikrofonów, odtwarzacz CD, inne). W przypadku, gdy wykonawcy będą wykorzystywać podkład muzyczny nagrany na płytę CV, pendrive etc. muszą dostarczyć je do MCK najpóźniej pięć dni przed przeglądem. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku.
Przegląd odbędzie się w dniu 19 stycznia 2024 roku o godzinie 16.00 w sali widowiskowej
Makowskiego Centrum Kultury, ul. 3 Maja 51

O kolejności występowania zadecyduje data wysłania zgłoszenia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
Uczestnik/rodzic/opiekun prawny, przystępując do konkursu akceptuje regulamin i wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika/dziecka w postaci zdjęć oraz ich rozpowszechnianie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Podhalańskim poprzez zamieszczenie na stronie internetowej    

http://www.makowskakultura.naszabiblioteka.com fanpage Facebook https://www.facebook.com/makowskakultura www.MCKmakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i portalu internetowym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub innych publikatorach w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z tego konkursu co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo rozpowszechniania wizerunku utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO)

Administrator Danych przekazuje następującą informacje:
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą 34-220 Maków Podhalański ul. 3-Maja 24, tel. 338771341. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@makow-podhalanki.pl lub listownie na adres pocztowy biblioteki.
Dane będą rozpowszechniane w celu uzasadnionego prawnie interesu administratora w postaci promocji i informacji o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odbiorcami będą wszyscy zapoznający się z publikowanymi informacjami, a także podmioty które przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z biblioteką. Dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu. Każdemu podmiotowi danych przysługują prawa dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, ich przenoszenia, usunięcia na podstawie art. 17 RODO, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach, w których wyrażono zgodę, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.
Administrator nie zamierza profilować danych lub podejmować zautomatyzowanych decyzji.
W przypadku publikacji w portalu społecznościowym fanpage Facebook, dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku współadministratorem danych będzie firma Facebook, Inc należąca obecnie do Meta 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA więcej informacji na https://www.facebook.com/.../EU_data_transfer.../update. Facebook deklaruje, wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską – więcej https://ec.europa.eu/.../internatio.../adequacy-decisions_en i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation (art. 46 ust. 2 lit d) RODO)
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w naszej imprezie.

Karta zgłoszenia:

https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/pliki/plik/karta-zgloszenia-1704375222.pdfPełna informacja na stronie internetowej Makowskiego Centrum Kultury: https://www.mckmakow.pl/gminny_przegl%C4%85d_zespo...