Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej organizują po raz XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych.

Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe: klasy "0" - II; klasy III - V, oraz klasy VI - VIII.

Eliminacje gminne w Gminie Maków Podhalański dla klas 0 – V odbędą się w dniu 8 marca 2023r. w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim od godziny 10.00 klasy 0-II, klasy III-V od 12.00. Termin zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 3 marca 2023r. (szczegóły w regulaminie).

Dla pierwszych dwóch grup wiekowych ("0" - II i III - V) Finał Powiatowy Konkursu odbędzie się w dniu 17.03.2023 (szczegóły w załączonym regulaminie) również w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim o godzinie 10.00. Terminy i regulamin dla klas VI-VIII zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

 
REGULAMIN
XXIII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KLAS "0" - V

Organizatorzy:
 • Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim,
 • Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Cele konkursu:
 • prezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej,
 • popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.
Przebieg konkursu:
 1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach:
  • klasy "0" – II
  • klasy III – V
 2. Na Konkurs Powiatowy miasto lub gmina typuje czterech recytatorów:
  • dwie osoby z klas "0" – II
  • dwie osoby z klas III – V
 3. Eliminacje szkolne, miejskie lub gminne należy przeprowadzić w terminie do dnia 10 marca 2023r. Zgłoszenia uczestników Finału Powiatowego prosimy przesyłać bezpośrednio po przeprowadzonych eliminacjach.
 4. Finał Powiatowy Konkursu odbędzie się 17 marca 2023r. w sali parkietowej Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5
  • klasy "0" – II o godz. 10.00
  • klasy III– V o godz. 12.00
 5. Każdy uczestnik przygotowuje do Konkursu dwa utwory: poetycki i fragment prozy. 
  Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut. Tematyka utworów dowolna.
 6. Komisja Konkursowa dokona oceny recytacji według następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora,
  • sposób interpretacji tekstu,
  • ogólny wyraz artystyczny.
   Postanowienia końcowe:
 7. Dla zwycięzców etapów szkolnych i gminnych należy przewidzieć dyplomy i w miarę możliwości finansowych nagrody rzeczowe. W trakcie Konkursu Powiatowego wskazana jest obecność nauczycieli – instruktorów przygotowujących młodzież.
 8. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w dniu Finału Konkursu tj. 17 marca 2023r.
 9. Zgłoszenia pisemne recytatorów (na załączonym formularzu zgłoszenia) na Konkurs Powiatowy wraz z kopią protokołu z eliminacji miejskich/gminnych należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2023r. na adres:
  Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. 3 Maja 24 34-220 Maków Podhalański
  lub e-mailem (scan) na adres: biblioteka@makow-podhalanski.pl
 10. Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela:
  Zbigniew Kowalski (33/87 71 481).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:


Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą 34-220 Maków Podhalański ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@makow-podhalanki.pl lub listownie na adres pocztowy biblioteki.
Dane będą rozpowszechniane w celu uzasadnionego prawnie interesu administratora w postaci promocji i informacji o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odbiorcami będą wszyscy zapoznający się z publikowanymi informacjami, a także podmioty, które przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z biblioteką. Dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu. Każdemu podmiotowi danych przysługują prawa dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, ich przenoszenia, usunięcia na podstawie art. 17 RODO, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach, w których wyrażono zgodę, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,dla-...