Zapraszamy przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych do udziału w tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Boże Narodzenie w obrazach".  Prace należy złożyć do 15 grudnia 2022r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim lub w Domu Kultury. Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce 21 grudnia 2022r. o godz. 10.00 w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU "BOŻE NARODZENIE W OBRAZACH"

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.

2. Cel: sięgnięcie do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji.

3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

4. Kategorie ze względu na technikę prezentowanych prac:

a) malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle;

b) formy przestrzenne.

5. Jedna osoba (autor pracy) może zgłosić maksymalnie jedną własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach. Dopuszcza się wykonanie pracy zbiorowej np. przez grupy przedszkolne, rodzeństwo.

6. Prace winny być oprawione (passe-partout) dokładnie opisane (dane dotyczące autora pracy, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego lub nazwa szkoły – informacje te należy zamieścić na odwrocie każdej pracy). Brak numeru telefonu /nazwy szkoły na tyle pracy uniemożliwi przekazanie informacji o zdobytej nagrodzie, w związku z tym  zostanie ona odrzucona ze względów formalnych.

7. Nieprzekraczalny termin składania prac: 15 grudnia 2022r. (Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 5 lub Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24.).

8. Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość prac).

9. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.

10. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego i ilości uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.

11. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (wiadomość e-mail w przypadku prac dostarczonych przez szkoły lub telefoniczne w przypadku dostarczenia pracy osobiście).

12. Od dnia 16.01.2023r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w „Domu Kultury” w Makowie Podhalańskim. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od ww daty przechodzą na własność organizatora konkursu.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.

14. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny, przystępując do konkursu akceptuje regulamin i wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika/dziecka w postaci zdjęć oraz ich rozpowszechnianie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Podhalańskim poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.makowskakultura.naszabiblioteka.com, fanpage Facebook https://www.facebook.com/makowskakultura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i portalu internetowym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub innych publikatorach w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z tego konkursu co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo rozpowszechniania wizerunku utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą 34-220 Maków Podhalański  ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@makow-podhalanski.pl lub listownie na adres pocztowy biblioteki.

Dane będą rozpowszechniane w celu uzasadnionego prawnie interesu administratora w postaci promocji i informacji o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odbiorcami będą wszyscy zapoznający się z publikowanymi informacjami, a także podmioty które przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z biblioteką. Dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu. Każdemu podmiotowi danych przysługują prawa dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,  ich przenoszenia,  usunięcia na podstawie art. 17  RODO, żądania od administratora  ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,  sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach, w których wyrażono zgodę, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

Administrator nie zamierza profilować danych lub podejmować zautomatyzowanych decyzji. W przypadku publikacji w portalu społecznościowym fanpage Facebook, dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku współadministratorem danych będzie firma Facebook, Inc należąca obecnie do Meta 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA więcej informacji na https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update. Facebook deklaruje, wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską – więcej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-prote... i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation (art. 46 ust. 2 lit d) RODO).Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,rozs...