Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim zapraszają młodych artystów do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Moja mama jest wspaniała". Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, którzy prace przygotować mają w jednej z zaproponowanych przez organizatorów technik. Są to: malarstwo, rysunek, malarstwo na szkle i formy przestrzenne.

Każdy z uczestników zgłosić może jedną, własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach, oprawioną w ramkę drewnianą lub passe-partout, a także dokładnie opisaną na odwrocie (dane dotyczące autora, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego). 

Dostarczyć ją należy do Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5 w nieprzekraczalnym terminie do piątku 20.05. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w przeddzień Dnia Matki - 25.05.2022 r. o godz. 11.00.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/events/1287506301778382/?...
REGULAMIN

 1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim.
 2. Cel: Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.
 3. Technika prezentowanych prac: malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, forma przestrzenna.
 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane prace o dowolnych wymiarach. Prace powinny być oprawione (rama drewniana, passe- partout) i dokładnie opisane (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, telefon kontaktowy lub e-mail).
 5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac: 20 maja 2022 r. – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim.
 6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
 7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość nadesłanych prac).
 8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.
 9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne powiadomienie dyrekcji szkoły).
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Domu Kultury (ul. Kościuszki 5 w Makowie Podhalańskim).
 11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie w dniach: 25.05-10.06.2022 r.
 12. Od dnia 11.06.2022 r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki
 13. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od powyższego terminu przechodzą na własność organizatora.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
 15. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu oraz akceptacją na publikowanie danych osobowych w publikacjach traktujących o Konkursie.
 16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następujące informacje:
  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41.
  • Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl,
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.
  • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  • Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
 17. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu