Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „Super Tata”, który jest adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański. Prace składać należy do 19 czerwca 2023 r. w makowskim Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5 lub w siedzibie Biblioteki przy ul. 3 Maja 24. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla wszystkich uczestników nastąpi w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 po uroczystym otwarciu i części artystycznej w Makowskim Centrum Kultury przy ul. 3-go Maja 51.


Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie.
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ”SUPER TATA”
 1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
 2. Cel: Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.
 3. Technika prezentowanych prac: malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, forma przestrzenna.
 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane prace o dowolnych wymiarach. Prace powinny być oprawione (rama drewniana, passe- partout) i dokładnie opisane (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, telefon kontaktowy do rodzica).
 5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac:19 czerwca 2023 r. – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim (ul/ Kościuszki 5) lub Miejska Biblioteka Publiczna (ul. 3 Maja 24).
 6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
 7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość nadesłanych prac).
 8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia, a także niespodziankę dla każdego z uczestników konkursu. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone mogą zostać również odpowiednie kategorie wiekowe.
 9. Nie będziemy przesyłać wcześniejszych informacji o zajętej lokacie, co nastąpi dopiero w dniu ogłoszenia wyników.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w Makowskim Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim, przy ul. 3-go Maja 51.
 11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie w dniach: 23.06-13.07.2023 r.
 12. Od dnia 14.07.2023 r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w Makowskim Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim ul. 3-go Maja 51. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od powyższego terminu przechodzą na własność organizatora.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
 14. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Makowie Podhalańskim. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła/placówka delegująca, numer telefonu rodzica. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez MBP jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim makowska kultura.pl, www.facebook.com/makowskakultura, Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl, oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,zaprasz