Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Wielkanoc w tradycji polskiej”, który jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański.

Głównym celem konkursu jest aktywizacja lokalnych środowisk amatorskiego ruchu artystycznego oraz stworzenie możliwości prezentacji prac, sięgających do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji, co mamy nadzieję, przyczyni się do wzrostu szacunku do rodzimego dziedzictwa kulturowego i chęci jego kultywowania.

Składanie prac do 30 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej lub w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem nastąpi w dniu 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Domu Kultury w Makowie Podhalańskim przy ul. Kościuszki 5.

W dniach 5 – 30.04.2023 r. odbywać się tam będzie wystawa pokonkursowa.
 


REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
2. Cel: Sięgnięcie do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji.
3. Technika prezentowanych prac: Malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, rzeźba (formy przestrzenne)
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej
nie publikowane i nie nagradzane prace o dowolnych wymiarach.
Winny być oprawione (rama drewniana, passe-partout) i dokładnie opisane (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, telefon kontaktowy lub e-mail) oraz podpisane imieniem i nazwiskiem w prawym dolnym rogu.
5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac:
30 marca 2023 r. – Miejska Biblioteka Publiczna lub Dom Kultury w Makowie
Podhalańskim. Do prac każda instytucja winna załączyć listę uczestników (nazwa szkoły, imię i nazwisko autora, klasa, ilość prac).
6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.
7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość nadesłanych prac).
8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.
9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne powiadomienie dyrekcji szkoły).
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 kwietnia 2023 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Domu Kultury (ul. Kościuszki 5 w Makowie Podhalańskim).
11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie do 30 kwietnia 2023 r.
12. Od dnia 04 maja 2023 r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od dnia zamknięcia wystawy przechodzą na własność organizatora.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:
14.1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41.
14.2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl,
14.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.
14.4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
14.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
14.6. Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
14.7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14.8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
14.9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
14.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
15. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,rozs...