Zapraszamy do udziału w gminnym etapie XXI Powiatowego Konkursu "Babiogórska Szopka Regionalna". Zachęcamy do tworzenia szopek dzieci, młodzież a także całe rodziny. Termin dostarczenia prac do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim lub Domu Kultury upływa z dniem 15.12.2022r. Prace laureatów pierwszych miejsc zostaną zakwalifikowane do udziału w powiatowym etapie konkursu.


REGULAMIN GMINNEGO ETAPU KONKURSU POWIATOWEGO "BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA"

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.

2. Szopki ocenione zostaną zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Powiatowego Konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w następujących kategoriach:
a) rodzinna (obejmuje szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny),
b) dziecięca (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych),
c) młodzieżowa (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez młodzież szkół średnich).
3. Do etapu Powiatowego Konkursu jury etapu gminnego zakwalifikuje prace nagrodzone pierwszą nagrodą w każdej z 3 kategorii. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zobowiązane zostaną do wypełnienia karty zgłoszenia do powiatowego etapu oraz pisemnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku.

4. Prace winny być dokładnie opisane (dane dotyczące autora/autorów pracy, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego – informacje te należy zamieścić na odwrocie każdej pracy). Brak numeru telefonu na tyle pracy uniemożliwi przekazanie informacji o zdobytej nagrodzie, w związku z tym  zostanie ona odrzucona ze względów formalnych.

5. Nieprzekraczalny termin składania prac: 15 grudnia 2022r. (Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 5 lub Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24.).

6. Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość prac).

7. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.

14. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny, przystępując do konkursu akceptuje regulamin i wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika/dziecka w postaci zdjęć oraz ich rozpowszechnianie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Podhalańskim poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.makowskakultura.naszabiblioteka.com, fanpage Facebook https://www.facebook.com/makowskakultura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i portalu internetowym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub innych publikatorach w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z tego konkursu co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo rozpowszechniania wizerunku utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą 34-220 Maków Podhalański  ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@makow-podhalanki.pl lub listownie na adres pocztowy biblioteki.

Dane będą rozpowszechniane w celu uzasadnionego prawnie interesu administratora w postaci promocji i informacji o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odbiorcami będą wszyscy zapoznający się z publikowanymi informacjami, a także podmioty które przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z biblioteką. Dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu. Każdemu podmiotowi danych przysługują prawa dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,  ich przenoszenia,  usunięcia na podstawie art. 17  RODO, żądania od administratora  ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,  sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach, w których wyrażono zgodę, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

Administrator nie zamierza profilować danych lub podejmować zautomatyzowanych decyzji. W przypadku publikacji w portalu społecznościowym fanpage Facebook, dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku współadministratorem danych będzie firma Facebook, Inc należąca obecnie do Meta 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA więcej informacji na https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update. Facebook deklaruje, wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską – więcej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-prote... i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation (art. 46 ust. 2 lit d) RODO).

Załącznik nr 1

Regulamin XXI Powiatowego Konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna”

 1. Ocenie podlegają szopki spełniające następujące warunki:
 1. przedstawienie scenerii betlejemskiej ilustrujące narodzenie Zbawiciela,
 2. umieszczenie sceny betlejemskiej w formie przestrzennej, w realiach regionu babiogórskiego – krajobraz (w tym koniecznie zarys Babiej Góry), architektura (kościół, kapliczka, drewniana chałupa itp.), elementy wyposażenia wnętrza, stroje itp.,
 3. szopka ma być wykonana w oparciu o materiały naturalne (np. drewno, papier, kora, nasiona, mech, kamień),

Ocenie nie podlegają szopki wykonane z użyciem materiałów sztucznych (tworzywo sztuczne, styropian, folia, eternit itp.) Postacie ludzi i zwierząt powinny być również wykonane z materiałów naturalnych (drewno, glina, ciasto, nasiona itp.) Dopuszcza się użycia plasteliny lub modeliny. Ocenie nie podlegają szopki, w których użyto postaci gotowych lalek i figurek. Organizatorzy proszą o zwrócenie szczególnej uwagi na punkt 1b i zastosowanie się do jego zaleceń.

 1. Szopki oceniane będą w następujących kategoriach:
 1. rodzinna (obejmuje szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny),
 2. dziecięca (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci
  w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych),
 3. młodzieżowa (obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez młodzież szkół średnich).
 1. Przy ocenie szopek będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. zastosowanie się do pkt. 1 niniejszego regulaminu,
 2. staranność wykonania,
 3. estetyka wykonania.
 1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch etapach: gminnym
  i powiatowym:
 1. Organizacją etapu gminnego zajmują się wspólnie szkoły, ośrodki kultury,   parafie. Powołują one jury dokonujące oceny prac konkursowych w oparciu o niniejszy regulamin i typujące na konkurs powiatowy wyłącznie prace nagrodzone pierwszą nagrodą w każdej z 3 kategorii. W przypadku przyznania więcej niż jednej pierwszej nagrody w danej kategorii jury konkursu powiatowego dokona weryfikacji i zdecyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu prac do konkursu finałowego. Na konkurs powiatowy wytypowana może być również jedna praca wyróżniona nagrodą specjalną.

b) W sytuacji, gdy na terenie gminy nie został zorganizowany etap gminny konkursu, na konkurs powiatowy przyjmowane będą wyłącznie szopki zakwalifikowane przez właściwe gminne ośrodki kultury, w ilości nie większej niż podane zostało w p.4 a. regulaminu.

c) Organizacją etapu powiatowego zajmuje się Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie. Powołują one jury dokonujące oceny prac konkursowych wytypowanych przez gminy w oparciu o niniejszy regulamin. Jury przyznaje w każdej kategorii 3 nagrody: I, II i III. Jury może oprócz tego przyznać w każdej kategorii jedną nagrodę specjalną.

d) Organizatorzy dopuszczają możliwość zgłoszenia na konkurs szopek spoza powiatu suskiego wykonanych zgodnie z niniejszym regulaminem, po uprzednim kontakcie z organizatorami.

5.  Terminy:

 1. Terminy rozstrzygnięcia konkursów gminnych określają ich organizatorzy.
 2. Prace na konkurs powiatowy należy dostarczyć do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów (dawny budynek SP nr 1 w Budzowie) w dniu 11.01.2023 r. w godzinach od 8.00 do 16.00

Ogłoszenie wyników konkursu powiatowego i rozdanie nagród nastąpi 22.01.2023 r. o godz. 12.00 (po Mszy Św. z godz. 11.00) w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie.

Odbioru szopek można dokonywać w dniu ogłoszenia wyników (w kościele) lub do 27.01.2023 r. (w Ośrodku Kultury).

Prace nagrodzone w konkursie powiatowym pozostają do dyspozycji organizatorów do celów ekspozycyjnych. Prace nienagrodzone i nieodebrane w terminie również pozostają do dyspozycji organizatora.

 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:

- Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów
 tel. (33) 874 01 35

- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie
 tel. (33) 874 00 11

- Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, tel. (33) 875 79 40


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !


Szopka – urządzana w kościołach, noszona przez kolędników odwiedzających domy w okresie Bożego Narodzenia – to miniaturka betlejemskiej groty zaludniona figurkami – postaciami aniołów, pasterzy, wiernych składających hołd Narodzonemu Dzieciątku. Nierzadko swoim wystrojem nawiązywała do lokalnych pejzaży, zwyczajów, realiów codziennego życia, a także do wydarzeń społecznych i politycznych. W szopce od zawsze było miejsce dla wszystkich – wszak Ten, który się narodził niósł zbawienie całemu światu.
Pierwszą szopkę w dziejach Kościoła urządził św. Franciszek z Asyżu (1182 – 1226). Zimą 1223 roku w miasteczku Greccio, w autentycznej stajni, gdzie znajdowały się: osiołek
i wół, położył w żłobie, na sianie, dziecko gospodarza i odczytał towarzyszącym mu braciom tekst Ewangelii o Narodzeniu, na ten sam temat wygłosił homilię. W podobnej scenerii
w następnych latach odprawiał Mszę Św. i opowiadał wiernym o Cudzie Narodzenia. W ten sposób pragnął przybliżyć prostym ludziom tajemnicę Zbawienia. W ślad za św. Franciszkiem zakon franciszkanów stał się pierwszym propagatorem nie tylko szopki, ale także widowisk religijnych mówiących o Bożym Narodzeniu. Widowiska religijne miały swoje źródło w tzw. dialogach, wywodzących się bezpośrednio z teatru rzymskiego. Początkowo były to dysputy prowadzone pomiędzy postaciami ze Starego i Nowego Testamentu, np. pomiędzy Adamem i Ewą, Abrahamemi Izaakiem itp. W Polsce widowiska religijne pojawiły się w XIII stuleciu, początkowo w klasztorach, a następnie w bursach akademickich, na rynkach miast itp. Równocześnie, wzorując się na św. Franciszku z Asyżu, urządzano w kościołach w okresie Bożego Narodzenia stajenki betlejemskie. Początkowo były to nieruchome figurki ustawiane w odpowiednio zaaranżowanym wnętrzu. Szopki z ruchomymi kukiełkami, nazywane „betlejemki” zaczęto konstruować dopiero w XVI wieku. W XVIII stuleciu, gdy na skutek wprowadzania do widowiska jasełkowego zbyt wielu elementów świeckich, biskup poznański Teodor Czartoryski, a w ślad za nim inni, zakazał w kościołach tego typu przedstawień jako nie licujących z powagą miejsca, przerodziły się one w przenośny teatrzyk kukiełkowy. Nadal jednak w świątyniach przygotowywano tradycyjne stajenki betlejemskie konstruując całe kompozycje pejzażowe, ustawiając figurki z drewna, porcelany, gipsu. Wiele z nich prezentowało lokalną architekturę, zwyczaje, stroje, czy wreszcie aktualną sytuację społeczną i polityczną. W trudnych dla narodu okresach szopka stawała się nierzadko wręcz patriotyczną demonstracją.
Podobnie było z szopkami obnoszonymi po domach przez kolędników. W każdym regionie miały one odrębne, charakterystyczne formy, jak np. słynna dzisiaj nieomal na całym świecie szopka krakowska.
Także pod Babią Górą jeszcze pół wieku temu kolędowano z szopką, często skromną jak pasterski szałas – w przeszłości atrybut tej ziemi. Nawiązując do dawnych tradycji Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów organizują konkurs - BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA.

opr. Urszula Janicka – Krzywda
Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,najp...