Zapraszamy do udziału w kolejnym Konkursie Plastycznym „Super Tata”. Adresowany jest on do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański.

Prace składać należy do 15 czerwca 2022 r. w makowskim Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5 lub w siedzibie Biblioteki przy ul. 3 Maja 24. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5. 
Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ”SUPER TATA”

 1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
 2. Cel: Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.
 3. Technika prezentowanych prac: malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, forma przestrzenna.
 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagradzane prace o dowolnych wymiarach. Prace powinny być oprawione (rama drewniana, passe- partout) i dokładnie opisane (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, telefon kontaktowy lub e-mail).
 5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac: 15 czerwca 2022 r. – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim lub Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 24.
 6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
 7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość nadesłanych prac).
 8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone mogą zostać również odpowiednie kategorie wiekowe.
 9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne powiadomienie dyrekcji szkoły/przedszkola).
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.
 11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie w dniach: 22.06-14.07.2022 r.
 12. Od dnia 15.07.2022 r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od powyższego terminu przechodzą na własność organizatora.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
 14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następujące informacje:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
 15. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,zapr...