Zapraszamy najmłodszych do udziału w Makowskich Zawodach BMX.

Impreza przygotowana została z myślą o przedszkolakach, uczniach Szkół Podstawowych i Szkół Średnich, głównie z terenu powiatu suskiego. 


Serdecznie zapraszamy! 


REGULAMIN 
Makowskich Zawodów BMX 
MAKÓW PODHALAŃSKI - 17.09.2022r. 


ORGANIZATORZY:

Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie
Podhalańskim

CELE:

 • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywnych form wypoczynku w szczególności jazdy na rowerach BMX 
 • doskonalenie umiejętności jazdy i bezpiecznego poruszania się na dwóch kółkach,
 • popularyzacja tej dyscypliny sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, wyłonienie najlepszych zawodników – mistrzów BMX.

TERMIN I GODZINA:

17.09.2022 r., rozpoczęcie o godz. 14.00

MIEJSCE:

Maków Podhalański, Skatepark ul. Sportowa Maków Podhalański.

KATEGORIE:

dzieci i młodzież

UDZIAŁ:

 • o przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia;
 • osoby, które do dnia 17.09.2022 r. nie ukończą 18-go roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w zawodach;
 • każdy uczestnik powinien posiadać sprawny techniczni rower oraz kask ochronny.


ZGŁOSZENIA:

w dniu Wyścigu (Biuro Zawodów na Skateparku w Makowie Podhalańskim, obok Orlika) od godz. 13.00.


NAGRODY: 

dla laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziano medale, nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • uczestnikom wyścigu nie biorącym udziału w danej konkurencji zabrania się wjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników;
 • zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy;
 • podczas zawodów uczestnicy muszą posiadać kaski ochronne;
 • nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika;
 • ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po niezwłocznym rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom;
 • uczestnicy wyścigu przyjeżdżają na własny koszt;
 • organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki; - uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka danych osobowych dla potrzeb organizatorów zawodów i rozpowszechnianie swojego/dziecka wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z zawodów;
 • organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu