W ramach zakończenia programu "Wesołe Wakacje" zapraszamy najmłodszych do udziału w zawodach na hulajnodze. W programie także pokaz umiejętności Makowskich Skaterów. Impreza przygotowana została z myślą o przedszkolakach, uczniach Szkół Podstawowych i Szkół Średnich, głównie z terenu powiatu suskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN
zawodów w zjeździe na hulajnodze.
MAKÓW PODHALAŃSKI - 03.09.2022r.


ORGANIZATORZY:

Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim

CELE:

- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywnych form wypoczynku w szczególności jazdy na hulajnodze,- doskonalenie umiejętności jazdy na hulajnodze i bezpiecznego poruszania się nim, popularyzacja tej dyscypliny sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,-wyłonienie najlepszych zawodników – mistrzów hulajnogi.

TERMIN I GODZINA:

03.09.2022 r., rozpoczęcie o godz. 15.00

MIEJSCE:

Maków Podhalański, Skatepark ul. Sportowa Maków Podhalański.

KATEGORIE:

dzieci i młodzież

UDZIAŁ:

- o przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia;
- osoby, które do dnia 03.09.2022 r. nie ukończą 18-go roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w zawodach;
- każdy uczestnik powinien posiadać sprawną technicznie hulajnogę oraz kask ochronny.

ZGŁOSZENIA:

w dniu Wyścigu (Biuro Zawodów na Skateparku w Makowie Podhalańskim, obok Orlika) od godz. 14.00.

NAGRODY: 

dla laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziano medale, nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • uczestnikom wyścigu nie biorącym udziału w danej konkurencji zabrania się wjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników;
  • zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy;
  • podczas zawodów uczestnicy muszą posiadać kaski ochronne;
  • nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika;
  • ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po niezwłocznym rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom;
  • uczestnicy wyścigu przyjeżdżają na własny koszt;
  • organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki; -
  • uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka danych osobowych dla potrzeb organizatorów zawodów i rozpowszechnianie swojego/dziecka wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z zawodów;
  • organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu.Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim: https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,weso...