Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Maków Podhalański realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 30.06.2023 r.) :

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 415
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 127 347,30 zł 
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 182
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 336

Informujemy, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Maków Podhalański w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.


PUNKT OBSŁUGI PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" PRZYJMUJE INTERESANTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W MAKOWIE PODHALAŃSKIM, PRZY UL. SZPITALNEJ 3, PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU GODZINY OD PONIEDZIAŁKUDO PIĄTKU W GODZINACH OD 13:00 DO 15:00 - INFORMACJA TELEFONICZNA POD NUMEREM TELEFONU: 33 874 97 46


Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Maków Podhalański aplikowanie o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Maków Podhalański do korzystania z punktu!


PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Program skierowany jest do osób fizycznych które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

O dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” można ubiegać się w formie:

 • dotacji
 • dotacji z prefinansowaniem
 • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/)

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:

 • PESEL swój oraz współmałżonka / współmałżonki
 • Numer ewidencyjny działki
 • Numer księgi wieczystej lub dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku)
 • Rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
 • Powierzchnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego w m2
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
 • Wartość rocznego dochodu lub w przypadku ubiegania się o podwyższony bądź najwyższy poziom dofinansowanie stosowne zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 •  W przypadku ubiegania się również o dofinansowanie na termomodernizację liczba m2 okien, drzwi, ocieplenia ścian / stropu
 • Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego liczba ha przeliczeniowych

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 BAZA WIEDZY:

 • WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/
 • Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
  Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na ocieplenia budynku.
 • Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/#
  Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.
 •  Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
  Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.
 •  Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80
  Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 •  Infolinia „Czyste Powietrze” (WFOŚiGW w Krakowie): 12 422 94 90 wew. 1
  Infolinia czynna w godzinach 8:00 – 15:00.