20 lipca 2022

Uwaga - składanie wniosków o wypłatę świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1383), składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy (do dn. 1 lipca) składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia. Wskutek wprowadzenia nowych regulacji Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni, jeżeli obywatelka lub obywatel Ukrainy spełnia jeden z poniższych warunków: posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art.5 ustawy z 27 sierpnia 1997r.

12 lipca 2022

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy...

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.) Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem30 kwietnia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf Wni

6 lipca 2022

Portal pracawpolsce.gov.pl

Od 24 lutego, czyli dnia agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Ponad 1,2 miliona z nich uzyskało już polski numer PESEL (z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym), co może świadczyć o chęci tych osób aby pozostać na dłużej w naszym kraju. Jak dotąd, co najmniej 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce.  Część obywateli Ukrainy napotyka jednak na różnego rodzaju trudności w jej znalezieniu (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.). Rząd RP przygotował system teleinformatyczny, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy - to bezpieczny i wygodny portal pracawpolsce.gov.pl.   pracawpolsce.gov.pl Portal pracawpolsce.gov.pl to: prosta procedura niewymagane CV serwis dostępny w kilku językach dopasowane oferty pracy wsparcie merytoryczne bezpieczeństwo użytkowników (domena gov.pl) 

7 kwietnia 2022

Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspiera gminy w Polsce, które pomagają ukraińskim uchodźcom. To ważne, aby osoby te czuły się bezpiecznie i swobodnie, a proces ich aklimatyzacji odbył się jak najskuteczniej. W związku z tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało tłumaczenie na język ukraiński obowiązujących w Polsce zasad segregacji odpadów. Ми підтримуємо муніципалітети в Польщі, які допомагають українським біженцям. Важливо, щоб ці люди відчували себе в нашій країні безпечно і спокійно і щоб процес їх акліматизації проходив якомога ефективніше. Тому ми підготували переклад українською мовою правил сортування відходів, що діють у Польщі. Ми сподіваємося, що ця акція, нехай навіть невелика, сприятиме тому, що українцям стане легше жити в нашій країні. Materiały do pobrania: Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim (Правила розділення сміття українською мовою) Zasady segregacji odpadów w języku polskim

22 marca 2022

Materiały i ulotki informacyjne

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej – dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załączeniu do tej wiadomości. Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ruszyla-infolinia-w-sprawie-swiadczen-rodzinnych-dla-obywateli-ukrainy/3204288 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/infolinia-pro-simejni-viplati-dla-gromadan-ukraini/4506159 Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko https://www.zus.pl/documents/10182/4485278/W

9 marca 2022

Wspieracie dla obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy Gdzie uzyskasz pomoc? Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe. Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd. Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz. Taką pomoc otrzymasz Pośrednictwo pracy Możesz samodzielnie k

4 marca 2022

Pakiet informacji dla Uchodźców z Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje. Punkty recepcyjne: Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5) Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8) Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58) Lubycza Królewska (Szkoła Podstawo

4 marca 2022

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców specjalną infolinię dla obywateli Ukrainy. Będzie ona działać wspierająco względem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pod numerem: 12 210 20 02 pracownicy MUW będą udzielać informacji Ukraińcom szukającym schronienia w naszym województwie. 

4 marca 2022

Rejestracja obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Gminie Maków Podhalański

Informujemy, że każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył polską granicę po 24 lutego br. w związku z prowadzonymi na jej terytorium działaniami wojennymi i przebywa na terenie Gminy Maków Podhalański, powinien zarejestrować się w tutejszym urzędzie, wypełniając i dostarczając do urzędu załączoną poniżej ankietę rejestracyjną lub potwierdzenie pobytu. Do pobrania: Ankieta rejestracyjna (format RTF) Ankieta rejestracyjna (format PDF) Potwierdzenie pobytu - hotele, agroturystyka (format RTF) Potwierdzenie pobytu - hotele, agroturystyka (format PDF) Ponadto zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla osób goszczących uchodźców: https://humandoc.pl/wp-content/uploads/2022/02/POR... Przypominamy, iż Wojewoda Małopolski uruchomił specjalną infolinię dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, działającą 24 h na dobę 48 12 210 20 02. Zobacz również:  Serwis internetowy dla obywateli Ukrainy (w języ

4 marca 2022

Wykaz organizacji które zbierają środki pieniężne na pomoc dla Ukrainy

Polska Akcja Humanitarna (PAH): https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 Caritas Polska: https://caritas.pl/ukraina/ wpłaty na najpilniejsze potrzeby, żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub SMS o treści „UKRAINA” pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT) Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM): https://pcpm.org.pl/ukraina lub wpłaty na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy". Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci. Polski Czerwony Krzyż (PCK): Wpłaty na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb. Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060