Data  zamieszczenia: 06.06.2022r


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 1 czerwca 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.25.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 10,037 do km 10,145 zlokalizowanego w km 10,179 w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 4615/1 obr. 0001 białka, gm. Maków Podhalański1.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy:

  • za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12
  • 72 08);
  • pocztą tradycyjną uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu
  • osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-612).

Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);

Jednocześnie informuje się, że treść decyzji została udostępniona z dniem 2 czerwca 2022 r., na okres 14 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – w menu podmiotowym w zakładce: Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa decyzji.

(bezpośredni link: https://bip.malopolska.pl/muw,m,5120,informacje-ogolne.html)

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony 24 marca 2022 r. przez inwestora (którego reprezentuje pełnomocnik): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.