Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 13 września 2022 r. decyzji Nr 52/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.51.2022.MT o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.:Rozbudowa istniejącego mostu w km 13,456 na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka" realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”. Identyfikator działki ewidencyjnej 121506_5.0004.2562/1.

Treść decyzji Nr 52/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.51.2022.MT z 13 września 2022 r. została udostępniona 13 września 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2161640,decyzja-wo... (ścieżka dostępu Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie/ menu podmiotowe/ Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ repozytorium plików/ Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 52/BZ/2022r., znak: WI-II.7840.1.51.2022.MT (…)/ załącznik pdf.).

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 12 39 21 681, pokój 65.

Treść decyzji oraz dokumentacja sprawy (w części, która może być zeskanowana) może również zostać udostępniona w formie elektronicznej na wniosek przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres mailowy: wi@malopolska.uw.gov.pl. platforma ePUAP - adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka

Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.51.2022.MT.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.