Data zamieszczenia 02.06.2022

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) – dalej: upzp oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.743) – dalej:

Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamiastronypostępowaniao wydaniu 1 czerwca 2022r. decyzji znak:

WI-IV.746.1.25.2022o ustaleniulokalizacjiinwestycjicelupublicznegoorazonadaniu

 • decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 10,037

dokm10,145zlokalizowanegowkm10,179wramachzadania:Zaprojektowanie

i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 4615/1 obr. 0001 białka, gm. Maków Podhalański1.

Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa mogą zapoznać się z treścią decyzji, powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.25.2022.

Kontakt zapewniony jest:

 • za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem -
 • 422 72 08);
 • pocztą tradycyjną uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu
 • osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-612).
  • Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
  • Urzędu miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

Zgodnie z art. 53 ust. 6 upzp, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej (art. 53 ust. 1 upzp):

 • Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony 24 marca 2022 r. przez inwestora (którego reprezentuje pełnomocnik): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ponadto, na podstawie ustawy Kpa, informuje się, że:

 • Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
 • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
 • Pełnomocnikdołączadoaktoryginałluburzędowopoświadczonyodpispełnomocnictwa
 • Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 Kpa),
 • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 40 § 4 Kpa),
 • W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
 • W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa),
 • W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).