Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2021.735), w związku z art. 50 i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej ustawa o.p.i.z.p.) (Dz.U.2022.503) zawiadamiam, że na wniosek Pełnomocnika Kingi Stasik działającej w imieniu: Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 0 63 w miejscowości Maków Podhalański na działkach nr ewid. 7792, 9150, 9151, 9152, 9149”.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o.p.i.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.


Z uwagi na położenie inwestycji, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9) i pkt 11) ustawy o.p.i.z.p., decyzję wydaje się po dokonaniu uzgodnienia odpowiednio z: Burmistrzem Makowa Podhalańskiego - zarządcą nieruchomości oznaczonych nr ewid. 9149 oraz Dyrektorem Wód Polskich RZGW w Krakowie - z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Na podstawie art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10. § 1. K.p.a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, II piętro, pokój nr 21 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, w terminie 14 dni od dnia doręczeniaDo pobrania:

  1. Treść obwieszczenia