Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) zawiadamia się iż w dniu 10.10.2022 Burmistrz Makowa Podhalańskiego wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GK.6733.3.1.2022 dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 0 63 w miejscowości Maków Podhalański na działkach nr ewid. 7792, 9150,9151,9152,9149.Do pobrania:
  1. Obwieszczenie