Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) – dalej: upzp oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.743) – dalej: Kpa, WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia strony postępowania o wydaniu 31 sierpnia 2022 r. postanowienia znak: WI-IV.746.1.41.2021 prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 1 października 2021 r. znak: WI-IV.746.1.41.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Rozbiórka istniejących przepustów i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka:

  • od km 35,122 do km 35,162 zlokalizowanego w km 35,142,
  • od km 35,201 do km 35,241 zlokalizowanego w km 35,221...Do pobrania:

  1. Obwieszczenie