INFORMACJA
z dnia 10.11.2023r.
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy


Działając na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) informuję o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie w 2024 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

W terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może:

  1. odwołać oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Maków Podhalański, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Maków Podhalański, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na świadczenie usługi odbioru odpadów oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie oświadczenia jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w dniu 10.11.2023r


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala