Małopolska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych.

W wyborach do izb rolniczych okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji może zostać jedynie osoba będąca członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej

Wyboru członków komisji okręgowych dokonuje komisja wojewódzka spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

  • współdziałanie w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem, burmistrzem (lub prezydentem), w sprawach właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym,
  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • zarządzenie druku kart do głosowania,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do komisji okręgowych w terminie od 20.07.2023 r. do dnia 28.07.2023 r.

  • do koordynatorów gminnych zajmujących się wyborami do izb rolniczych w godz. pracy urzędów (Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, pokój nr 22 lub 20), lub
  • do biur Małopolskiej Izby Rolniczej w godz. 8:00 do 15:00.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do komisji okręgowej (dostępne w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego):

  • zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniem o członkostwie w Małopolskiej Izby Rolniczej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  • pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej (jeżeli dotyczy)