OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

z dnia 09.11.2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalański z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański oraz Uchwałą Nr LV.524.2023 Rady Miejskiejw Makowie Podhalańskim z dnia 27 września 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 listopada 2023 r. do 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu. Projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim pod adresem https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, sala narad o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 40 i art. 41 w związku z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone również ustnie do protokołu. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


B U R M I S T R Z

mgr Paweł Sala

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Urząd Miejski Makowa Podhalańskiego, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl.
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 338749700, e-mail: iod@makow-podhalanski.pl.
  • Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODOoraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).
  • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach świadczenia usług dla administratora.
  • Pana/i dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
  • Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
  • Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
  • Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  • Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.