Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602 ze zmianami),


WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia o wydaniu 07 września 2023 r. decyzji Nr 9/BK/2023 znak: WI-II.7840.19.5.2023.MBB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej od km 12,350 do km 12,390 w ciągu linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane". Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Maków Podhalański, miejscowość Juszczyn, identyfikator działki ewidencyjnej: 121506_5.0003,38/7, 121506_5.0003.41/5.

Od ww. decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Równocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 108 § 2 i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Nr 19/R/2023 z dnia 07 września 2023 r., znak: WI-II.7840.19.5.2023.MBB.

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim oraz w prasie lokalnej.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 12 39 21 609 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl.

Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.19.5.2023.MBB.