OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO 

z dnia 22.02.2024 r.

o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalański z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański oraz Uchwałą Nr LV.524.2023 Rady Miejskiej  w Makowie Podhalańskim z dnia 27 września 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański,

zawiadamiam 

o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 marca 2024 r. do 28 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 28 w godzinach pracy urzędu. Projekt planu (w części objętej wyłożeniem) będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim pod adresem https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (w części objętej wyłożeniem) odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, sala narad o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu w części objętej wyłożeniem mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.plbez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 40 i art. 41 w związku z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu planu (w części objętej wyłożeniem) i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.plbez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone również ustnie do protokołu. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

 mgr Paweł Sala 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Urząd Miejski Makowa Podhalańskiego, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 338749700, e-mail: iod@makow-podhalanski.pl.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO  oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Data publikacji: 22 lutego 2024Do pobrania:

 1. Projekt uchwały(pdf, 733.58KB)
 2. Uzasadnienie(pdf, 132.01KB)
 3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko(pdf, 9,764.20KB)
 4. Maków_Podhalański_mpzp_rysunek_cz_3_wyłożenie_II.jpg(jpg, 4,290.65KB)
 5. Maków_Podhalański_mpzp_rysunek_cz_4_wyłożenie_II.jpg(jpg, 4,679.73KB)
 6. Maków_Podhalański_mpzp_rysunek_cz_5_wyłożenie_II.jpg(jpg, 8,989.80KB)
 7. Maków_Podhalański_mpzp_rysunek_cz_6_wyłożenie_II.jpg(jpg, 5,454.24KB)
 8. Maków_Podhalański_mpzp_rysunek_cz_8_wyłożenie_II.jpg(jpg, 6,199.34KB)
 9. Maków_Podhalański_mpzp_rysunek_cz_7_wyłożenie_II.jpg(jpg, 7,620.45KB)
 10. Maków_Podhalański_mpzp_rysunek_cz_9_wyłożenie_II.jpg(jpg, 4,865.08KB)