Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia dwóch zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)


Zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim

 1. Uchwały Nr XLIX.468.2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański.
 2. Uchwały Nr LVI.530.2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański,

Granice opracowania w/w zmian miejscowych planów określają załączniki graficzne do powyższych Uchwał.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu zmiany planu miejscowego oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek należy złożyć na formularzu zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres:
  Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
  ul. Szpitalna 3
  34-220 Maków Podhalański;
 • drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

mgr Paweł SalaZałączniki do pobrania:

 1. Ogłoszenie (doc, 42.50KB)
 2. Wnioski do MPZP (docx, 34.42KB)
 3. makowpodhalanski_proj_8910.gml (gml, 5.55KB)
 4. makowpodhalanski_proj_8911.gml (gml, 5.08KB)