OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XXI.191.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3 , 34-220 Maków Podhalański w terminie do dnia 27 maja 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański (pokój nr 21, parter - Biuro Obsługi Klienta), bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 27 maja 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Urząd Miejski Makowa Podhalańskiego, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 338749700, e-mail: iod@makow-podhalanski.pl.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO  oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r. poz. 553 z późn. zm.).
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Do pobrania:

 1. Wniosek (pdf, 180.92KB)
 2. Wniosek (rtf, 60.51KB)