OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Makowa Podhalańskiego 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały nr XXIX.276.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański, w granicach określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i  uzasadnieniem, w dniach od 24.11.2022 r. 2022 r. do 15.12.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański (pokój nr 28, parter – Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 15.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański (pokój nr 21, parter – Biuro Obsługi Klienta) w godzinach od 14.00 do 15.00,Udział Projektanta odbędzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Zainteresowani mogą składać uwagi dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Makowa Podhalańskiego, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański (pokój nr 21, parter - Biuro Obsługi Klienta), bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia06.01. 2023 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Makowa Podhalańskiego, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański (pokój nr 21, parter - Biuro Obsługi Klienta), bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 06.01. 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł SalaDo pobrania

 1. Obwieszczenie (pdf, 144.42KB)
 2. Prognoza środowiskowa (archiwum plików ZIP) (zip, 4,706.66KB)
 3. Rysunki (archiwum plików - ZIP) (zip, 937,324.21KB)
 4. Teksty (archiwum plików - ZIP) (zip, 8,285.49KB)Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:
 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Urząd Miejski Makowa Podhalańskiego, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 338749700, e-mail: iod@makow-podhalanski.pl  
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO  oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.