OGŁOSZENIE BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Maków Podhalański 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały nr LIX.567.2024 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Maków Podhalański oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu ogólnego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na adres poczty elektronicznej: urzad@makow-podhalanski.pl, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego dostępnego pod adresem: www.makow-podhalanski.pl Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

mgr inż. Michał Surmiak
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie. 
 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Podhalański z siedzibą ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański i są one podawane w celu składania wniosków do projektu planu ogólnego Gminy Maków Podhalański.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe. 
 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych. 
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 
  • osobiście lub za pośrednictwem poczty: Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański,
  • drogą elektroniczną e-mail: iod@makow-podhalanski.pl.