Komisja Rewizyjna


Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miejskiej są komisje stałe. Pracami komisji kieruje przewodniczący. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji, zgodnie z rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie Miejskiej. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

W obecnej kadencji przy Radzie Miejskiej w Makowie Podhalańskim działają komisje stałe:

  1. Komisja ds. Budżetu i Rozwoju
  2. Komisja ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  3. Komisja Skarg Wniosków i Petycji
  4. Komisja RewizyjnaSkład osobowy Komisji Rewizyjnej:

  1. Zbigniew Bach - Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Spyrka - Członek Komisji
  3. Kazimierz Bałos - Członek Komisji
  4. Kazimierz Polak - Członek Komisji
  5. Małgorzata Fidelus-Sroka - Członek Komisji