Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z dnia 2023.04.25) oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j. z dnia 2023.06.12) informuję, że w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.

Inwestycja: „Budowa linii galwanicznej wielopowłokowej na terenie zakładu ELECTRIS sp. z o.o. sp.k. w gminie Maków Podhalański – działka nr ewid. 4819 w m. Białka”

Inwestor: Electris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Białka 620 34-220 Maków Podhalański,

1. w dniu 24 lipca 2023 r. do tut. organu złożył wniosek, w którym skorygowano tabelę nr 9 w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. Dlatego, pismami z dnia 27.07.2023 zwrócono się do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej;

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

o wyrażenie ponownej opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając w nim zmiany wskazane we wniosku Inwestora z dnia 24 lipca 2023.

2. pismem wystąpiono do Inwestora do złożenia wyjaśnień.

Informuję, ze zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniach prowadzonych przez organy uzgadniające, w szczególności możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do widomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, stronie internetowej: www.makow-podhalanski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicach ogłoszeń w m. Maków Podhalański.

Burmistrz Makowa PodhalańskiegoDo pobrania:

  1. Obwieszczenie